Sign In

Nghiên cứu trao đổi >> Chính trị

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND bầu tại Kỳ họp cuối năm 2018

01/11/2018 07:38:51 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02/10/2018 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Công văn số 322/UBTVQH14-CTĐB của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tài liệu tham khảo thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND bầu, cụ thể:

1. Đối với cấp tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-HĐND ngày 19/10/2018 về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Theo đó:

- Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm: Dự kiến HĐND tỉnh sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người: Khối HĐND tỉnh: 08 người. (Chủ tịch HĐND tỉnh, 02 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 04 Trưởng Ban của HĐND tỉnh và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh); Khối UBND tỉnh: 23 người. (Chủ tịch UBND tỉnh; 04 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 18 Ủy viên UBND tỉnh). Không lấy phiếu tín nhiệm đối với 03 Ủy viên UBND tỉnh do không đủ điều kiện (01 người thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 09 tháng; 01 người đã chuyển công tác khác và 01 người đã nghỉ chế độ hưu trí).

- Thời hạn, thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm: Căn cứ Điều 7 Nghị quyết số 85/2014/QH13, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND tỉnh bầu tại Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018). Dự kiến Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh sẽ tổ chức vào đầu tháng 12/2018.

- Quy trình lấy phiếu tín nhiệm: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 63 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và Điều 9 của Nghị quyết số 85/2014/QH13.

- Ngày 25/10/2018, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục ban hành Công văn số 227/TT.HĐND-VP ngày 25/10/2018 về việc gửi báo cáo và bản kê khai tài sản thu nhập phục vụ việc lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu những người thuộc diện phải lấy phiếu tín nhiệm xây dựng báo cáo bng văn bản và kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu do Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn, gửi đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 10/11/2018.

2. Đối với cấp huyện và cấp xã

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Công văn số 221/TT.HĐND-VP ngày 22/10/2018  về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Thường trực HĐND cấp huyện nghiên cứu các quy định, hướng dẫn của Trung ương để tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND cấp huyện bầu. Đồng thời, quan tâm chỉ đao, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ HĐND cấp xã trong việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND cấp xã bầu; sau kỳ họp khẩn trương tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND huyện, cấp xã gửi về Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định./.

Lã Anh Tuấn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h