Sign In

Tổ chức bộ máy
I. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO BAN QUẢN LÝ CÁC KCN

1. Trưởng ban: Trịnh Huỳnh Yên

- Di động: 0913.251.636

Chịu trách nhiệm toàn diện về các các mặt công tác của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ; Công tác Quy hoạch; Kế hoạch; Chủ tài khoản của Ban; Quan hệ đối ngoại; Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật; Công tác phòng chống tham nhũng; Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; Công tác xúc tiến đầu tư; Phụ trách Phòng Quản lý Đầu tư và Môi trường; Trực tiếp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các công việc theo ủy quyền của các bộ, ngành và UBND tỉnh

2. Phó Trưởng ban: Hà Hùng Thịnh

- Điện thoại : 029.3893.117 – Di động: 0982.287.197

3. Phó Trưởng ban: Phạm Lâm Phóng

- Điện thoại : 029.3893.312 – Di động: 0912.106.312

4. Phó Trưởng ban: Nguyễn Văn Luận

- Điện thoại : 029.3890.505 – Di động: 0913.301.875

II. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ KCN

1. Văn phòng

- Phó Chánh Văn phòng: Bà : Bùi Thu Hạnh (Phụ trách văn phòng)

- Điện thoại : 029.3859.266 – Di động: 

Tham mưu cho lãnh đạo Ban và trực tiếp triển khai thực hiện thuộc các lĩnh vực: Công tác nhân sự, hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng.

2. Phòng Quản lý đầu tư và môi trường

- Trưởng phòng: Bà: Mai Thị Thu Hằng

- Điện thoại : 029.3893.573 – Di động: 0918568981

Trực tiếp thụ lý hồ sơ trình Lãnh đạo Ban quyết định các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại, Giấy phép kinh doanh mua bán hàng hoá; Tham mưu trình Lãnh đạo Ban quyết định các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý quy hoạch xây dựng và môi trường trong các khu công nghiệp.

3. Phòng quản lý doanh nghiệp

- Điện thoại : 029.3893.574

Trực tiếp thụ lý hồ sơ trình Lãnh đạo Ban quyết định các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác sau khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; Tham mưu trình Lãnh đạo Ban quyết định các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động quản lý lao động trong nước và nước ngoài, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

4. Trung tâm phát triển hạ tầng và dịch vụ khu công nghiệp

4.1.Giám đốc: Ông: Trần Ngọc Dũng

Điện thoại liên hệ: 02163858236                    – Di động: 0904051829

Lãnh đạo, quản lý chung và trực tiếp chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Trung tâm theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Ban Quản lý các khu công nghiệp về mọi hoạt động của Trung tâm; Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, công tác đối ngoại; Công tác cán bộ và biên chế, công tác đào tạo cán bộ; Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Công tác tài chính kế toán, thu chi thường xuyên, thu chi sự nghiệp của đơn vị, công tác quản lý tài sản; Chủ tài khoản của Trung tâm; Chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, phát triển và cung cấp các dịch vụ hạ tầng trong các khu công nghiệp;Công tác xây dựng kế hoạch chương trình xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp; Công tác cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư; Trực tiếp chỉ đạo phòng Tổng hợp; Thực hiện một số nhiệm vụ khác do ban Quản lý các khu công nghiệp giao theo quy định của pháp luật.

4.2. Phó Giám đốc: Ông Phạm Ngọc Đông

Điện thoại liên hệ:                                     – Di động: 0913114496

Giúp Giám đốc Trung tâm giải quyết một số lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, công việc phát sinh hàng ngày và chủ động giải quyết công việc khi Giám đốc đi công tác và được ủy quyền.

4.3. Ông Vương Quốc Hùng : Phó Giám đốc

Điện thoại liên hệ:                                  – Di động: 0915367433

Giúp Giám đốc Trung tâm giải quyết một số lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, công việc phát sinh hàng ngày và giải quyết công việc khi Giám đốc đi công tác và được ủy quyền theo quy định.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h