Sign In

Nghiên cứu trao đổi >> Chính trị

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VỚI ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH YÊN BÁI NĂM 2017

27/12/2017 10:50:40 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Quy chế phối hợp giữa HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong năm 2017 công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng.

Ảnh minh họa

Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong việc giám sát thường xuyên về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đối với các địa phương, các cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh; trong giám sát đối với các hoạt động của cơ quan Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Sự phối hợp đó đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Trước mỗi kỳ họp Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia bàn bạc, thống nhất về nội dung, chương trình kỳ họp. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham gia đầy đủ 05 kỳ họp của HĐND tỉnh trong năm 2017. Tại các kỳ họp của HĐND tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, báo cáo phục vụ kỳ họp, nhất là các nội dung tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri. Tại 02 kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh (kỳ họp thứ 6, 8), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo, giải quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chế độ chính sách, xây dựng cơ sở hạ tầng, đất đai, đền bù giải phòng mặt bằng... gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét và chuyển đến các cấp, các ngành có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ họp, các Ban của HĐND tỉnh đã mời đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể (Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân và Liên đoàn Lao động) tham gia hoạt động thẩm tra đối với các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Để chuẩn bị cho các kỳ họp Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Cụ thể, trong năm 2017 đã phối hợp tổ chức 56 hội nghị tiếp xúc cử tri với hơn 4.600 lượt cử tri tham gia, đã có trên 570 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp gửi tới HĐND tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vẫn còn có hạn chế, đó là: Một số hoạt động phối hợp còn thiếu chiều sâu, chưa thực hiện được thường xuyên; công tác phối hợp giám sát và tuyên truyền thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh hiệu quả chưa cao.

Để công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh và Uỷ ban MTTQ phối hợp giữa HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đạt hiệu quả trong năm 2018 và trong thời gian tiếp theo, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, một số nội dung, biện pháp sau: Phối hợp xây dựng và tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu công tác trong thời gian tới. Đồng thời, thường xuyên tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp theo quy định, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn; đẩy mạnh hoạt động phối hợp trong công tác tổ chức kỳ họp, công tác thẩm tra, tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND tỉnh; tăng cường phối hợp trong hoạt động giám sát, nhất là giám sát các cấp, các ngành trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh và trong công tác giám sát hoạt động thực thi pháp luật các cơ quan tư pháp ở địa phương; phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức triển khai việc lấy ý kiến của nhân dân, các ngành, các cấp tham gia xây dựng pháp luật, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân, đến tổ chức bộ máy Nhà nước./.

Lã Anh Tuấn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h