Sign In

Nghiên cứu trao đổi >> Chính trị

Xoay xở thế nào, nếu chỉ có 1 Phó Trưởng ban chuyên trách?

Xoay xở thế nào, nếu chỉ có 1 Phó Trưởng ban chuyên trách?

07/05/2019

Có thể nói, việc hướng đến số đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách để giảm như Dự thảo là chưa thực sự sát với tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW. Đối với các Ban HĐND cấp tỉnh, nhiệm vụ chủ yếu vẫn do các đại biểu chuyên trách đảm nhận và chịu trách nhiệm. Ban HĐND sẽ xoay xở như thế nào nếu trong tương lai chỉ có 1 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách? Trong khi đó, lĩnh vực của mỗi Ban lại rất rộng, liên quan đến nhiều địa phương, nhiều ngành…

Tăng cường phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND

Tăng cường phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND

02/05/2019

Để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, căn cứ vào những quy định của pháp luật, Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi đã ký kết Quy chế phối hợp công tác. Sau khi triển khai thực hiện, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan đã đạt được nhiều kết quả, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn.

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND bầu tại Kỳ họp cuối năm 2018

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND bầu tại Kỳ họp cuối năm 2018

01/11/2018

Thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02/10/2018 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Công văn số 322/UBTVQH14-CTĐB của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tài liệu tham khảo thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND bầu, cụ thể:

Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên nỗ lực thực hiện kế hoạch đề ra

09/04/2018

Phát huy những kết quả Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện đã đạt được sau gần 02 năm hoạt động của nhiệm kỳ 2016 - 2021, năm 2018 HĐND huyện Văn Yên tiếp tục quan tâm chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương, theo đó đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện, xây dựng chương trình công tác của HĐND huyện sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VỚI ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH YÊN BÁI NĂM 2017

27/12/2017

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Quy chế phối hợp giữa HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong năm 2017 công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng.

Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2016

Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2016

28/02/2017

Năm 2016 là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND), kết thúc nhiệm kỳ 2011- 2016 và bắt đầu một nhiệm kỳ mới 2016- 2021. 6 tháng đầu năm 2016, HĐND tỉnh hoạt động theo Luật tổ chức HĐND và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH 11, ngày 02/4/2005 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội. Từ ngày 30 tháng 6 năm 2016, HĐND tỉnh hoạt động theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. Kết thúc năm 2016 HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h