Sign In

Nghiên cứu trao đổi

Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2016

Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2016

28/02/2017

Năm 2016 là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND), kết thúc nhiệm kỳ 2011- 2016 và bắt đầu một nhiệm kỳ mới 2016- 2021. 6 tháng đầu năm 2016, HĐND tỉnh hoạt động theo Luật tổ chức HĐND và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH 11, ngày 02/4/2005 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội. Từ ngày 30 tháng 6 năm 2016, HĐND tỉnh hoạt động theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. Kết thúc năm 2016 HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.

Đánh giá tình hình 2 tháng triển khai thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020

28/02/2017

Thực hiện Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 26/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 – 2020. Ngày 27/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND phê duyệt Đề án. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh và của các ngành chuyên môn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn năm học 2016 – 2017 và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng.

Một số điểm mới của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Một số điểm mới của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

27/02/2017

Tại kỳ họp thứ 10, ngày 20/11/2015 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội dồng nhân dân số 87/2015/QH13.. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h