Sign In

Tin tức tổng hợp >> Chuyển đổi số

Kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuyển đổi số năm 2023

12/06/2023 09:57:31 Xem cỡ chữ Google
Ngày 15/3/2023, Sở Thông tin và truyền thông ban hành Kế hoạch số 365/KH-STTTT về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuyển đổi số năm 2023

Kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuyển đổi số năm 2023

UBND TỈNH YÊN BÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số: 365/KH-STTTT

                Yên Bái, ngày 15 tháng  3  năm 2023

 

 

KẾ HOẠCH

Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa

trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuyển đổi số năm 2023

 

 
   

 

      Căn cứ Kế hoạch số 254/KH-UBND tỉnh ngày 13/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuyển đổi số năm 2023 như sau:

      I. MỤC TIÊU – YÊU CẦU

      1. Mục tiêu:

Giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tối ưu hoá hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn, đào tạo cho 700 doanh nghiệp và trên 1400 lượt người được hướng dẫn, cập nhật, thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Hỗ trợ 100% các doanh nghiệp tham gia chương trình được trải nghiệm các nền tảng chuyển đổi số.

Hỗ trợ tối thiếu 20 doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai ứng dụng các nền tảng, giải pháp chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng công nghệ, hiện đại.

Triển khai đa dạng hóa hình thức thanh toán không dùng tiền mặt cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

      2. Yêu cầu:

Bám sát các mục tiêu triển khai hỗ trợ và mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp để lựa chọn, hỗ trợ các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ cần phải giúp doanh nghiệp tiếp cận, xác định chiến lược chuyển đổi số rõ ràng và chi tiết, bao gồm các mục tiêu, kế hoạch và bước tiếp theo.

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có khả năng sử dụng công nghệ mới và thích nghi với quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp theo nhu cầu đào tạo cũng như đảm bảo việc tổ chức các khóa học phù hợp của từng loại hình doanh nghiệp.

Giám sát, đánh giá kết quả  và tác động của việc triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số làm cơ sở đưa ra đề xuất để tối ưu hóa kết quả làm cơ sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình chuyển đổi số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

      II. NỘI DUNG

      1. Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chuyển đổi số

      1.1. Khảo sát hiện trạng, nhu cầu các doanh nghiệp tham gia Kế hoạch chuyển đổi số

      a, Nội dung thực hiện:

Khảo sát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng, nhu cầu và khả năng sẵn sàng tham gia chuyển đổi số tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh (Khảo sát khoảng 50 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh để lựa chọn ra 20 doanh nghiệp hỗ trợ)

      b, Thời gian thực hiện: Tháng 5 năm 2023.

      c, Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

      1.2. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa) mua sắm lần đầu nền tảng phù hợp hoạt động của doanh nghiệp phục vụ chuyển đổi số, mỗi doanh  nghiệp được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 80/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ

      a, Hình thức thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ các nền tảng, công nghệ phục vụ hoạt động chuyển đổi số tại các doanh nghiệp trong.

      b, Đối tượng – Số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ năm 2023:

Hỗ trợ tối thiểu 20 doanh nghiệp nhỏ và vừa (Điều 5 nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ).

      c, Thời gian thực hiện: Năm 2023.

      d, Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

      1.3. Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm tiếp cận ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm kiếm thị trường

      a, Nội dung thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp cung cấp, phát triển giải pháp, nền tảng công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, tập huấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh tham gia sử dụng các ứng dụng nền tảng, đăng ký, tạo tài khoản giao dịch trên các sàn giao dịch thương mại điện tử để tiếp cận ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm kiếm thị trường.

      b, Thời gian thực hiện: Năm 2023.

     c, Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Yên  Bái.

  2. Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

     a, Nội dung thực hiện:

     - Đào tạo, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp nhỏ và vừa về chuyển đổi số.

      - Đào tạo, tư vấn về chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

      b, Hình thức thực hiện: Tổ chức 03 lớp đào tạo tập huấn theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trong đó:

      - 01 lớp tổ chức theo hình thức trực tiếp với số lượng 50 học viên/lớp.

      - 02 lớp tổ chức theo hình thức trực tuyến với  tổng số 1.400 học viên là cán bộ, nhân viên thuộc các doanh nghiệp.

  c, Thời gian thực hiện: Quý III năm 2023.

     d, Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

      3. Tổ chức hội thảo, hội nghị về chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

      3.1. Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyển đổi số

     a, Hình thức thực hiện:

     - Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; các đơn vị, địa phương; Hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề và cá đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, hội nghị về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

     b, Thời gian thực hiện: Tháng 9/2023.

     c, Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

     3.2. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia trải nghiệm các nền tảng số

     a, Hình thức thực hiện:

Vận động, phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp, phát triển giải pháp, nền tảng công nghệ có uy tín tổ chức các chương trình sự kiện, hội nghị, hội thảo chuyển đổi số; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia trải nghiệm các giải pháp, nền tảng công nghệ số nhằm giúp các doanh nghiệp có cái nhìn trực quan để đưa ra những quyết sách quan trọng, phù hợp với hoạt động phát triển, kinh doanh của doanh nghiệp.

       b, Thời gian thực hiện: Năm 2023.

      c, Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

       4. Truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

      a, Hình thức thực hiện:

      - Xây dựng phóng sự/video phát sóng trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, nền tảng số.

      - Xuất bản tài liệu truyền thông.

      - Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý.

      - Vận động các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

      - Truyền thông qua các nền tảng số (Email, tin nhắn, ứng dụng di động, video trực tuyến, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube...).

      b, Thời gian thực hiện: Năm 2023.

      III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

       Trên cơ sở các nội dung, nhiệm vụ kế hoạch đề ra Sở Thông tin và Truyền thông lập dự toán gửi Sở Tài chính tổng hợp, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định phân bổ kính phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023 phục vụ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và đúng quy định của pháp luật.

   IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

      1. Phòng Bưu chính - Viễn thông

Chủ trì, chịu trách nhiệm làm đầu mối tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuyển đổi số năm 2023.

Phối hợp với phòng Thông tin, báo chí xuất bản, các cơ quan báo, đài địa phương tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin địa chúng về hoạt động của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số theo nội dung Kế hoạch này.

Phối hợp với Thanh tra – Văn phòng sở xây dựng dự toán kinh phí gửi sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ trên cơ sở các nhiệm vụ đã giao tại Kế hoạch số 254/KH-UBND tỉnh ngày 13/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái để thực hiện triển khai Kế hoạch trong năm 2023.

Tham mưu phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan vận động các doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số xuất sắc tham gia Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số, cung cấp các gói hỗ trợ, ưu đãi, thử nghiệm, đào tạo, hướng dẫn cho doanh nghiệp; Tổ chức hội nghị, hội thảo về hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số năm 2023; Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Kế hoạch chuyển đổi số được sử dụng, trải nghiệm các nền tảng công nghệ mới nhằm tiết kiệm nguồn lực gia tăng giá trị thương mại, kinh tế cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

       2. Thanh tra – Văn phòng sở

Phối hợp với phòng Bưu chính viễn thông lập dự toán kinh phí triển k hai thực hiện Kế hoạch gửi sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kính phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023.

Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất bảo đảm cho việc triển khai thực hiện kế hoạch.

Quản lý, giám sát việc triển khai thực hiện nguồn kinh phí bảo đảm đúng mục đích, không gây lãng phí và đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành.

      3. Phòng Thông tin báo chí xuất bản

Phối hợp với phòng Bưu chính, viễn thông tổng hợp, xây dựng tài liệu, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

  4Đề nghị Sở Tài chính

Chủ trì, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch; hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành.

  5Đề nghị sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với sở Thông tin và Truyền thông đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẵn sàng tham gia Chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp, lồng ghép triển khai các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số năm 2023 với các chương trình, chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp của Trung ương và của tỉnh theo các nội dung có liên quan.

Phối hợp cung cấp danh sách các doanh nghiệp và hướng dẫn, thông báo cho các doanh nghiệp mới thành lập ban đầu biết tham gia Chương trình chuyển đổi số của tỉnh, đăng ký nhận tư vấn, hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp.

6Đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phố biến nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023.

Hỗ trợ, theo dõi, tổng hợp danh sách các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia hoạt động chuyển đổi số đảm bảo đúng thành phần, đối tượng thuộc lĩnh vực, phạm vi mình quản lý; định kỳ báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 10 tháng 12 hàng năm.

7. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nghiệp trẻ; Hội nữ doanh nhân; Liên minh hợp tác xã

Thông tin, giới thiệu tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh biết và tham gia chương trình hỗ trợ chuyển đổi số của tỉnh theo các nội dung Kế hoạch.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng, nhu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử, chuyển đổi số trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

     8Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái, Báo Yên Bái

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền về hoạt động của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số tại nội dung Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông và nội dung Kế hoạch này.

       9. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

       Chủ động ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hoá chủ lực của doanh nghiệp. Tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động thuộc Chương trình/Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số của các cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện.

      Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuyển đổi số năm 2023 của sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp thực hiện đảm bảo thời gian, yêu cầu đề ra./

  Nơi nhận:

- Các sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Báo Yên Bái; Đài PTTH tỉnh;

- Liên minh HTX tỉnh;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;

- Hiệp hội doanh nghiệp trẻ;

- Hiệp hội nữ doanh nhân;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Các phòng, đơn vị thuộc sở;

- Lưu: VT, BCVT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

Trần Hùng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h