Sign In

Cải cách hành chính >> Kinh tế

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái

08/09/2022 04:08:25 Xem cỡ chữ Google

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính

   

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

 

 

Số: 1517/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Yên Bái, ngày 6 tháng 9 năm 2022

                                                

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tại Tờ trình     số 876/TTr-BQLCKCN ngày 26/8/2022.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với           Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy trình được ban hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Yên Bái.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc;

- Phó Chánh Văn phòng (NC);

- Lưu: VT, NC.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

           

 

 

 

Ngô Hạnh Phúc

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG    LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH YÊN BÁI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 6 tháng 9 năm 2022 của   Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

 

 

            I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

            1. Thủ tục: Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

                                                                        

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện    

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC):

- Theo quy định của Luật đầu tư không quá 25  ngày

- Căn cứ thực tế rút ngắn còn 17 ngày

17  ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển lãnh đạo xử lý

Công chức Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 2

Phân công Phòng Nghiệp Vụ xử lý

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 3

Phòng Nghiệp Vụ xem xét giao công chức thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

4 giờ

Bước 4

Xem xét, gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước theo quy định

Công chức P.Nghiệp Vụ

3 ngày

Bước 5

Có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, và gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được lấy ý kiến

07 ngày

Bước 6

Thẩm định, tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan; yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ (nếu có); lập Báo cáo thẩm định, dự thảo Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trình Lãnh đạo phòng xem xét

Công chức P.Nghiệp Vụ

03  ngày

Bước 7

Thẩm định, xem xét, xác nhận Báo cáo thẩm định, dự thảo Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trình            Lãnh đạo Ban phê duyệt

Lãnh đạo Phòng

01  ngày

Bước 8

Lãnh đạo Ban ký Báo cáo thẩm định, Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 9

Vào số, đóng dấu, gửi ngay kết quả giải quyết TTHC đến TTPVHCC

Văn thư

4 giờ

Bước 10

Công chức của Ban trực tại TTPVHCC nhận kết quả, cập nhật kết quả trên hệ thống phần mềm một cửa

Công chức          Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 11

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên hệ thống phần mềm về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm Phục vụ HCC

Trong ngày làm việc

 

 

 

         2. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

 

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện   

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 - Theo quy định của Luật đầu tư không quá 15 ngày

 - Căn cứ thực tế rút ngắn còn 12 ngày

12  ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển lãnh đạo xử lý

Công chức          Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 2

Lãnh đạo Ban chuyển Lãnh đạo Phòng Nghiệp Vụ

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Nghiệp Vụ giao công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

4 giờ

Bước 4

Công chức xem xét, gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định

Công chức P.Nghiệp vụ

01 ngày

Bước 5

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ gửi xin ý kiến vào hồ sơ dự án, tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan; yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ (nếu có); lập Báo cáo thẩm định, dự thảo Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy Giấy chứng nhận đáng ký đầu tư  trình Lãnh đạo Phòng xem xét

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được lấy ý kiến

07 ngày

Bước 6

Thẩm định hồ sơ; Tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan; yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ (nếu có); lập Báo cáo thẩm định, dự thảo Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức P.Nghiệp vụ

01 ngày

Bước 7

Thẩm định, xem xét, xác nhận Báo cáo thẩm định, dự thảo Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trình Lãnh đạo Ban phê duyệt.

Lãnh đạo Phòng

4 giờ

Bước 8

Lãnh đạo Ban ký Báo cáo thẩm định và Quyết định chủ trương đầu tư; Giấy Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 9

Vào số, đóng dấu, gửi ngay kết quả giải quyết TTHC đến TTPVHCC

Văn thư

2 giờ

Bước10

Công chức của Ban trực tại TTPVHCC nhận kết quả, cập nhật kết quả trên hệ thống phần mềm một cửa

Công chức

2 giờ

Bước 11

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên hệ thống phần mềm về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm Phục vụ HCC

Trong ngày làm việc

 

 

 

            3. Thủ tục: Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận  chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện   

Tổng thời gian giải quyết thu tục hành chính(TTHC):  

- Theo quy định của Luật đầu tư không quá 32  ngày

-  Căn cứ thực tế rút ngắn còn 24 ngày                                                                                                   

24 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Ban xử lý

Công chức          Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ cho Phòng Nghiệp Vụ

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 3

Phòng Nghiệp Vụ  kiểm tra hồ sơ và phân công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

4 giờ

 

Bước 4

Thẩm định, xem xét, xác nhận Báo cáo thẩm định, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt.

 

Công chức P.Nghiệp Vụ

 

03 ngày

Bước 5

Có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, và gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được lấy ý kiến

07 ngày

Bước 6

Thẩm định, tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan; yêu cầu NĐT bổ sung hồ sơ (nếu có); lập Báo cáo thẩm định trình Lãnh đạo phòng xem xét.

Công chức

P. Nghiệp Vụ

03 ngày

Bước 7

Thẩm định, xem xét, xác nhận Báo cáo thẩm định, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt.

Lãnh đạo Phòng

01  ngày

Bước 8

Lãnh đạo Ban ký Báo cáo thẩm định.

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 9

Vào số, phát hành văn bản, gửi UBND tỉnh Yên Bái (gửi kèm Hồ sơ dự án)

Văn thư

2 giờ

Bước 10

Xem xét, ký Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc Văn bản từ chối (nêu rõ lý do).

- Lãnh đạo

UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Chuyên viên.

07 ngày

Bước 11

Văn thư vào số, gửi trả kết quả TTHC đến Trung tâm PVHCC tỉnh

Văn thư

 UBND tỉnh

4 giờ

Bước 12

Công chức của Ban trực tại TTPVHCC nhận kết quả, cập nhật kết quả trên hệ thống phần mềm một cửa

Công chức

2  giờ

Bước 13

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên hệ thống phần mềm về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm Phục vụ HCC

Trong ngày làm việc

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          4. Thủ tục: Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận     chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

 

Thứ tự

các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân

 thực hiện

Thời gian thực hiện   

Tổng thời gian giải quyết thu tục hành chính (TTHC):

- Theo quy định của Luật đầu tư không quá 25 ngày

- Căn cứ thực tế rút ngắn còn 17 ngày                                                                                  

17 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển lãnh đạo xử lý

Công chức

04 giờ

Bước 2

Phân công Phòng Nghiệp Vụ xử lý

Lãnh đạo Ban

04 giờ

Bước 3

Phòng Nghiệp Vụ xem xét giao chuyên viên thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

04 giờ

Bước 4

Xem xét, gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước theo quy định

Công chức P.Nghiệp Vụ

03 ngày

Bước 5

Xin ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, và gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được lấy ý kiến

07 ngày

Bước 6

Thẩm định, tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan; yêu cầu NĐT bổ sung hồ sơ (nếu có); lập Báo cáo thẩm định trình Lãnh đạo phòng xem xét

Công chức P.Nghiệp vụ

03 ngày

Bước 7

Thẩm định, xem xét, xác nhận Báo cáo thẩm định, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

Lãnh đạo Phòng

01 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Ban ký Báo cáo thẩm định và Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư ; giấy CNĐT

Lãnh đạo Ban

04 giờ

Bước 9

Vào số, đóng dấu, gửi ngay kết quả giải quyết TTHC đến TTPVHCC

Văn thư

04 giờ

Bước 10

Công chức của Ban trực tại TTPVHCC nhận kết quả, cập nhật kết quả trên hệ thống phần mềm một cửa

Công chức của Ban trực tại TTPCHCC

04 giờ

Bước 13

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên hệ thống phần mềm về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm Phục vụ HCC

Trong ngày làm việc

            5. Thủ tục: Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

            + Trường hợp 1: Thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân

 thực hiện

Thời gian thực hiện

Tổng thời gian giải quyết thu tục hành chính (TTHC):

03 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý

Công chức  Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 2

Phân công Phòng Nghiệp Vụ xử lý

Lãnh đạo Ban

2 giờ

Bước 3

Xem xét giao công chức thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

2 giờ

Bước 4

Xem xét, xử lý hồ sơ, dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh trình Lãnh đạo Phòng xem xét

Công chức

P.Nghiệp Vụ

01 ngày

Bước 5

Xem xét, xác nhận dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh trình Lãnh đạo Ban phê duyệt.

Lãnh đạo Phòng

2 giờ

Bước 6

Lãnh đạo Ban ký giấy CNĐT

Lãnh đạo Ban

2 giờ

Bước 7

Vào số, đóng dấu, gửi ngay kết quả giải quyết TTHC đến TTPVHCC

Văn thư

2 giờ

Bước 8

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Công chức  Ban trực tại TTPVHCC

2 giờ

Bước 13

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên hệ thống phần mềm về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm Phục vụ HCC

Trong ngày làm việc

 

 

 

            + Trường hợp 2: Thay đổi các nội dung khác tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thời hạn 10 ngày .

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân

 thực hiện

Thời gian

thực hiện

Tổng thời gian giải quyết thu tục hành chính (TTHC):

10 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý

Công chức          Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 2

Phân công Phòng Nghiệp Vụ xử lý

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 3

Xem xét giao công chức thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

4 giờ

Bước 4

Xem xét, thụ lý hồ sơ, dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh trình Lãnh đạo Phòng xem xét

Công chức

P.Nghiệp Vụ

06 ngày

Bước 5

Xem xét, xác nhận dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh trình Lãnh đạo Ban phê duyệt.

Lãnh đạo Phòng

01 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Ban ký giấy CNĐT

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 7

Vào số, đóng dấu, gửi ngay kết quả giải quyết TTHC đến TTPVHCC

Văn thư

4 giờ

Bước 8

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Công chức          Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 13

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên hệ thống phần mềm về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm Phục vụ HCC

Trong ngày làm việc

 

         

 

 

 

 

 

         

 

 

 

          6. Thủ tục: Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

 

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân

 thực hiện

Thời gian

thực hiện

Tổng thời gian giải quyết thu tục hành chính(TTHC):

- Theo quy định của Luật đầu tư không quá: 32 ngày

- Căn cứ thực tế rút ngắn còn: 24 ngày                                                                                  

24 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển lãnh đạo xử lý

Công chức Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 2

Phân công Phòng Nghiệp Vụ xử lý

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 3

Phòng Nghiệp Vụ xem xét giao công chức thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

4 giờ

Bước 4

Xem xét, gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước theo quy định

Công chức P.Nghiệp Vụ

03 ngày

Bước 5

Có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, và gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp

Xin ý kiến các sở, ngành

07 ngày

Bước 6

Thẩm định, tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan; yêu cầu NĐT bổ sung hồ sơ (nếu có); lập Báo cáo thẩm định trình Lãnh đạo phòng xem xét

Công chức P.Nghiệp Vụ

03 ngày

Bước 7

Thẩm định, xem xét, xác nhận Báo cáo thẩm định, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

Lãnh đạo Phòng

01 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Ban ký Báo cáo thẩm định

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 9

Vào số, phát hành văn bản, gửi UBND tỉnh Yên Bái (gửi kèm  HSDA)

Văn thư

2 giờ

Bước 10

Xem xét, ký Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc Văn bản từ chối (nêu rõ lý do) gửi TTPVHCC và Ban Quản lý các KCN.

- Lãnh đạo

UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Chuyên viên.

07 ngày

Bước 11

Vào số, phát hành văn bản, gửi TTPVHCC và Ban Quản lý các KCN

Văn thư

 UBND tỉnh

4 giờ

Bước 12

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Công chức          Ban trực tại TTPVHCC

2 giờ

Bước 13

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên hệ thống phần mềm về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm Phục vụ HCC

Trong ngày làm việc

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          7. Thủ tục: Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện

Tổng thời gian giải quyết thu tục hành chính(TTHC):

- Theo quy định của Luật đầu tư không quá: 32 ngày

- Căn cứ thực tế rút ngắn còn: 24 ngày                                                                                 

24 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển lãnh đạo xử lý

Công chức          Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 2

Phân công Phòng Nghiệp Vụ xử lý

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 3

Phòng Nghiệp Vụ xem xét giao công chức thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

4 giờ

Bước 4

Xem xét, gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước theo quy định

Công chức P.Nghiệp Vụ

03 ngày

Bước 5

Có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, và gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp

Các cơ quan được hỏi ý kiến

07 ngày

Bước 6

Thẩm định, tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan; yêu cầu NĐT bổ sung hồ sơ (nếu có); lập Báo cáo thẩm định trình Lãnh đạo phòng xem xét

Công chức P.Nghiệp Vụ

03 ngày

Bước 7

Thẩm định, xem xét, xác nhận Báo cáo thẩm định, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

Lãnh đạo Phòng

01 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Ban ký Báo cáo thẩm định

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 9

Vào số, phát hành văn bản, gửi UBND tỉnh (gửi kèm HSDA)

Văn thư

02 giờ

Bước 10

Xem xét, ký Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Văn bản từ chối (nêu rõ lý do) gửi TTPV HCC và Ban Quản lý các KCN

- Lãnh đạo

UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Chuyên viên.

07 ngày

Bước 11

Vào số, phát hành văn bản, gửi TTPVHCC và Ban Quản lý các KCN

Văn thư

 UBND tỉnh

2 giờ

Bước 12

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Công chức          Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 13

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên hệ thống phần mềm về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm Phục vụ HCC

Trong ngày làm việc

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          8. Thủ tục: Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý        

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện

    Tổng thời gian giải quyết thu tục hành chính(TTHC):

- Theo quy định của Luật đầu tư không quá: 32 ngày

- Căn cứ thực tế rút ngắn còn: 24 ngày                                                                                                               

24 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển lãnh đạo xử lý

Công chức          Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 2

Phân công Phòng Nghiệp Vụ xử lý

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 3

Phòng Nghiệp Vụ xem xét giao công chức thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

4 giờ

Bước 4

Xem xét, gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước theo quy định

Công chức P.Nghiệp Vụ

03 ngày

Bước 5

Có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, và gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp

Các cơ quan được hỏi ý kiến

07 ngày

Bước 6

Thẩm định, tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan; yêu cầu NĐT bổ sung hồ sơ (nếu có); lập Báo cáo thẩm định trình Lãnh đạo phòng xem xét

Công chức P.Nghiệp Vụ

03 ngày

Bước 7

Thẩm định, xem xét, xác nhận Báo cáo thẩm định, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

Lãnh đạo Phòng

01  ngày

Bước 8

Lãnh đạo Ban ký Báo cáo thẩm định

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 9

Vào số, phát hành văn bản, gửi UBND tỉnh Yên Bái (gửi kèm HSDA)

Văn thư

2 giờ

Bước 10

Xem xét, ký Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc Văn bản từ chối (nêu rõ lý do) gửi TTPV HCC và Ban Quản lý các KCN

- Lãnh đạo

UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Chuyên viên.

07 ngày

Bước 11

Vào số, phát hành văn bản, gửi TTPVHCC và Ban Quản lý các KCN

Văn thư

 UBND tỉnh

2 giờ

Bước 12

Công chức của Ban trực tại TTPVHCC nhận kết quả, cập nhật kết quả trên hệ thống phần mềm một cửa

Công chức

4 giờ

Bước 13

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên hệ thống phần mềm về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm Phục vụ HCC

Trong ngày làm việc

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

            9. Thủ tục: Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý 

Thứ tự

 các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân

thực hiện

Thời gian thực hiện

Tổng thời gian giải quyết thu tục hành chính(TTHC):

 - Theo quy định của Luật đầu tư không quá 32 ngày

 Căn cứ thực tế rút ngắn còn 24 ngày                                                                                       

24 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển lãnh đạo xử lý

Công chức          Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ cho Phòng Nghiệp Vụ xử lý

Lãnh đạo Ban

4  giờ

Bước 3

Phòng P.Nghiệp Vụ kiểm tra hồ sơ và phân công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

4 giờ

Bước 4

Xem xét, gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh

Công chức

P.Nghiệp Vụ

03 ngày

Bước 5

Có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, và gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp

Xin ý kiến các sở, ngành

07 ngày

Bước 6

Thẩm định, tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan; yêu cầu NĐT bổ sung hồ sơ (nếu có); lập Báo cáo thẩm định trình Lãnh đạo phòng xem xét

Công chức

 P.Nghiệp Vụ

03 ngày

Bước 7

Thẩm định, xem xét, xác nhận Báo cáo thẩm định, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

Lãnh đạo Phòng

01  ngày

Bước 8

Lãnh đạo Ban ký Báo cáo thẩm định

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 9

Vào số, phát hành văn bản, gửi UBND tỉnh Yên Bái (gửi kèm HSDA)

Văn thư

2 giờ

Bước 10

Xem xét, ký Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc Văn bản từ chối (nêu rõ lý do), gửi TTPVHCC và Ban Quản lý các KCN.

- Lãnh đạo

UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Chuyên viên.

07 ngày

Bước 11

Vào số, phát hành văn bản, gửi TTPVHCC và Ban Quản lý các KCN

Văn thư

 UBND tỉnh

2 giờ

Bước 12

Cập nhật kết quả trên hệ thống phần mềm một cửa

Công chức của Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 13

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên hệ thống phần mềm về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của TTPVHCC

Trong ngày làm việc

          10. Thủ tục: Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Tổng thời gian giải quyết thu tục hành chính(TTHC):

- Theo quy định của Luật đầu tư không quá: 32 ngày

- Căn cứ thực tế rút ngắn còn: 24 ngày                                                                                  

24 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TTPVHCC).

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Ban xử lý

Công chức của Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

 

Bước 2

Phân công Lãnh đạo Phòng Nghiệp Vụ xử lý

Lãnh đạo Ban

4 giờ

 

Bước 3

Phân công công chức thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

4 giờ

 

Bước 4

Thẩm định, xem xét, xác nhận Báo cáo thẩm định, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt.

Công chức P.Nghiệp vụ

03  ngày

 

Bước 5

Có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, và gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp

Xin ý kiến các sở, ngành

07 ngày

 

Bước 6

Thẩm định hồ sơ; Tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan; yêu cầu NĐT bổ sung hồ sơ (nếu có); lập Báo cáo thẩm định trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức P.Nghiệp vụ

03 ngày

 

Bước 7

Thẩm định, xem xét, xác nhận Báo cáo thẩm định, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt.

Lãnh đạo phòng

01 ngày

 

Bước 8

Ký Báo cáo thẩm định. Trình UBND tỉnh

Trưởng Ban

04 giờ

 

Bước 9

Vào số, phát hành văn bản, gửi UBND tỉnh

Văn thư

02 giờ

 

Bước 10

Xem xét, ký Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc Văn bản từ chối (nêu rõ lý do).

- Lãnh đạo

UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Chuyên viên.

07 ngày

 

Bước 11

Vào số, phát hành văn bản, gửi TTPVHCC và Ban Quản lý các KCN

Văn thư

 UBND tỉnh

02 giờ

 

Bước 12

Công chức của Ban trực tại TTPVHCC nhận kết quả, cập nhật kết quả trên hệ thống phần mềm một cửa

Công chức của Ban trực tại TTPVHCC

04 giờ

 

Bước 13

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên hệ thống phần mềm về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm Phục vụ HCC

Trong ngày làm việc

 

           

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          11. Thủ tục: Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

 

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện

Tổng thời gian giải quyết thu tục hành chính(TTHC):

- Theo quy định của Luật đầu tư không quá: 32 ngày

- Căn cứ thực tế rút ngắn còn: 24  ngày                                                                                 

24 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Ban xử lý

Công chức          Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ cho Phòng Nghiệp Vụ

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 3

Phòng Nghiệp Vụ  kiểm tra hồ sơ và phân công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

4 giờ

Bước 4

Thẩm định, xem xét, xác nhận Báo cáo thẩm định, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt.

Công chức P.Nghiệp Vụ

03 ngày

Bước 5

Có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, và gửi Ban Quản lý các KCN

Các cơ quan được hỏi ý kiến

07 ngày

Bước 6

Thẩm định, tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan; yêu cầu NĐT bổ sung hồ sơ (nếu có); lập Báo cáo thẩm định trình Lãnh đạo phòng xem xét.

Công chức P. Nghiệp Vụ

03 ngày

Bước 7

Thẩm định, xem xét, xác nhận Báo cáo thẩm định, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt.

Lãnh đạo Phòng

01 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Ban ký Báo cáo thẩm định.

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 9

Vào số, phát hành văn bản, gửi UBND tỉnh Yên Bái (gửi kèm HSDA)

Văn thư

2 giờ

Bước 10

Xem xét, ký Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc Văn bản từ chối (nêu rõ lý do).

- Lãnh đạo

UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Chuyên viên.

07 ngày

Bước 11

Vào số, phát hành văn bản, gửi TTPVHCC và Ban Quản lý KCN

Văn thư

 UBND tỉnh

2 giờ

Bước 12

Công chức của Ban trực tại TTPVHCC nhận kết quả, cập nhật kết quả trên hệ thống phần mềm một cửa

Công chức

4 giờ

Bước 13

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên hệ thống phần mềm về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm Phục vụ HCC

Trong ngày làm việc

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          12. Thủ tục: Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (khoản 3 Điều 54 nghị định 31/2021/NĐ-CP)

          + Trường hợp 1: Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện (tính theo ngày, giờ làm việc)

Tổng thời gian giải quyết thu tục hành chính (TTHC):

07 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Ban xử lý

Công chức Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 2

Phân công Phòng Nghiệp Vụ xử lý

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 3

Phòng Nghiệp Vụ xem xét giao công chức thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

4 giờ

Bước 4

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả. Trình lãnh đạo phòng

Công chức

Phòng nghiệp vụ

03 ngày

Bước 5

Xem xét, xác nhận dự thảo Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư trình Lãnh đạo Ban Xem xét.

 

Lãnh đạo Phòng

 

01 ngày

Bước 6

 Xem xét, ký Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc Văn bản từ chối (nêu rõ lý do).

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước7

Vào số, phát hành văn bản, gửi TTPVHCC

      Văn thư

4 giờ

Bước 8

Công chức của Ban trực tại TTPVHCC nhận kết quả, cập nhật kết quả trên hệ thống phần mềm một cửa

 

Công chức

 

4 giờ

Bước 13

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên hệ thống phần mềm về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm Phục vụ HCC

Trong ngày làm việc

 

 

          + Trường hợp 2: Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện (tính theo  ngày, giờ  làm việc)

Tổng thời gian giải quyết thu tục hành chính(TTHC):

12 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Ban xử lý

Công chức Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 2

Phân công Phòng Nghiệp Vụ xử lý

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 3

Phòng Nghiệp Vụ xem xét giao công chức thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

4 giờ

Bước 4

Xem xét, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả. Trình lãnh đạo phòng

Công chức P.NV

03 ngày

Bước 5

Xem xét, xác nhận  dự thảo báo cáo thẩm định hồ sơ dự án, trình UBND tỉnh để điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương dự án

Lãnh đạo phòng

01 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Ban ký Báo cáo thẩm định.

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 7

Vào số, đóng dấu, trình UBND tỉnh

Văn thư

02 giờ

Bước 8

Xem xét, ký Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc Văn bản từ chối (nêu rõ lý do).

- Lãnh đạo

UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Chuyên viên.

05 ngày

Bước 9

Vào số, phát hành văn bản, gửi TTPVHCC và Ban Quản lý các KCN

Văn thư

 UBND tỉnh

02giờ

Bước 10

Công chức của Ban trực tại TTPVHCC nhận kết quả, cập nhật kết quả trên hệ thống phần mềm một cửa

Công chức

04 giờ

Bước 13

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên hệ thống phần mềm về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm Phục vụ HCC

Trong ngày làm việc

 

       13. Thủ tục: Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Tổng thời gian giải quyết thu tục hành chính (TTHC):

5 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Ban xử lý

Công chức          Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

 

Bước 2

Phân công Phòng Nghiệp Vụ xử lý

Lãnh đạo Ban

2 giờ

 

Bước 3

Phòng Nghiệp Vụ xem xét giao công chức thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

2 giờ

 

Bước 4

Xem xét, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả. Trình lãnh đạo phòng

Công chức P.Nghiệp Vụ

1,5 ngày

 

Bước 5

Xem xét, xác nhận  dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, trình Lãnh đạo Ban

Lãnh đạo phòng

01 ngày

 

Bước 6

Ký duyệt kết quả TTHC

Trưởng Ban

4 giờ

 

Bước 7

Vào số, đóng dấu, gửi ngay kết quả giải quyết TTHC đến TTPVHCC

Văn thư

4 giờ

 

Bước 8

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Công chức Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

 

Bước 9

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên hệ thống phần mềm về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm Phục vụ HCC

Trong ngày làm việc

 

           

 

 

 

          14. Thủ tục: Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

          + Trường hợp 1: Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền Ban quản Lý cấp

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện

Tổng thời gian giải quyết thu tục hành chính(TTHC):

15 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Ban xử lý

Công chức          Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ cho Phòng Nghiệp Vụ

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 3

Phòng Nghiệp Vụ  kiểm tra hồ sơ và phân công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

4 giờ

Bước 4

Thẩm định, xem xét, xác nhận Báo cáo thẩm định, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt.

Công chức P.Nghiệp Vụ

02 ngày

Bước 5

Có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, và gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp

Các cơ quan được hỏi ý kiến

07 ngày

Bước 6

Thẩm định, tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan; yêu cầu NĐT bổ sung hồ sơ (nếu có); lập Báo cáo thẩm định trình Lãnh đạo phòng xem xét.

Công chức

P. Nghiệp Vụ

02 ngày

Bước 7

Thẩm định, xem xét, xác nhận Báo cáo thẩm định, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt.

Lãnh đạo Phòng

01 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Ban ký Báo cáo thẩm định.

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 9

Vào số, đóng dấu, gửi ngay kết quả giải quyết TTHC đến TTPVHCC

Văn thư

4 giờ

Bước 10

Cập nhật kết quả trên hệ thống phần mềm một cửa

Công chức của Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 11

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên hệ thống phần mềm về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm Phục vụ HCC

Trong ngày làm việc

         

          + Trường hợp 2: Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh  cấp: Tổng thời gian 18 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện

Tổng thời gian giải quyết thu tục hành chính (TTHC):

18 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Ban xử lý

Công chức          Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ cho Phòng Nghiệp Vụ

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 3

Phòng Nghiệp Vụ  kiểm tra hồ sơ và phân công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

4 giờ

Bước 4

Thẩm định, xem xét, xác nhận Báo cáo thẩm định, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt.

Công chức P.N.Vụ

02 ngày

Bước 5

Có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, và gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp

Các cơ quan được hỏi ý kiến

05 ngày

Bước 6

Thẩm định, tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan; yêu cầu NĐT bổ sung hồ sơ (nếu có); lập Báo cáo thẩm định trình Lãnh đạo phòng xem xét.

Công chức P. Nghiệp Vụ

02 ngày

Bước 7

Thẩm định, xem xét, xác nhận Báo cáo thẩm định, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt.

Lãnh đạo Phòng

4 giờ

Bước 8

Lãnh đạo Ban ký Báo cáo thẩm định.

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 9

Vào số, phát hành văn bản, gửi UBND tỉnh Yên Bái (gửi kèm Hồ sơ dự án)

Văn thư

4 giờ

Bước 10

Xem xét, ký Quyết định gia han thời hạn hoạt động của dự án đầu tư hoặc Văn bản từ chối (nêu rõ lý do).

- Lãnh đạo

UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Chuyên viên.

05 ngày

Bước 11

Vào số, phát hành văn bản, gửi TTPVHCC và Ban Quản lý các KCN

Văn thư

UBND tỉnh

4 giờ

Bước 12

Cập nhật kết quả trên hệ thống phần mềm một cửa

Công chức của Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 11

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên hệ thống phần mềm về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm Phục vụ HCC

Trong ngày làm việc

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          15. Thủ tục: Ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

 

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện (tính theo ngày, giờ làm việc)

Tổng thời gian giải quyết thu tục hành chính(TTHC):

- Theo quy định của Luật đầu tư không quá 05 ngày

 Căn cứ thực tế rút ngắn còn 03 ngày                                                                                  

03 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Ban xử lý

Công chức          Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 2

Phân công Phòng Nghiệp Vụ xử lý

Lãnh đạo Ban

2 giờ

Bước 3

Phòng Nghiệp Vụ xem xét giao công chức thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

2 giờ

Bước 4

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả. Trình lãnh đạo phòng

Công chức P.Nghiệp Vụ

01 ngày

Bước 5

Xem xét, xác nhận dự thảo Thông báo về việc ngừng hoạt động của dự án, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

Lãnh đạo phòng

2 giờ

Bước 6

Ký duyệt kết quả TTHC

Trưởng Ban

2 giờ

Bước 7

Vào số, đóng dấu, gửi ngay kết quả giải quyết TTHC đến TTPVHCC

Văn thư

2 giờ

Bước 8

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Công chức Ban trực tại TTPVHCC

2 giờ

Bước 11

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên hệ thống phần mềm về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm Phục vụ HCC

Trong ngày làm việc

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Thủ tục: Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

 

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện

Tổng thời gian giải quyết thu tục hành chính (TTHC):

- Theo quy định của Luật đầu tư không quá 15 ngày

- Căn cứ thực tế rút ngắn còn 05 ngày                                                                                  

05 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Ban xử lý

Công chức Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 2

Phân công Phòng Nghiệp Vụ xử lý

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 3

Phòng Nghiệp Vụ xem xét giao công chức thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

4 giờ

Bước 4

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả. Trình lãnh đạo phòng

Công chức Phòng nghiệp Vụ

1,5 ngày

Bước 5

Xem xét, xác nhận dự thảo Thông báo về việc chấm dứt hoạt động, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt.

Lãnh đạo phòng

4 giờ

Bước 6

Ký duyệt kết quả ( ko trả kết quả)

Trưởng Ban

4 giờ

Bước 7

Vào số, đóng dấu, gửi ngay kết quả giải quyết TTHC đến TTPVHCC

Văn thư

4 giờ

Bước 8

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Công chức Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 9

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên hệ thống phần mềm về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm Phục vụ HCC

Trong ngày làm việc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          17. Thủ tục: Cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

             Trường hợp 1 : Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện

Tổng thời gian giải quyết thu tục hành chính (TTHC):

   - Theo quy định của Luật đầu tư không quá 05 ngày

   - Căn cứ thực tế rút ngắn còn 03 ngày                                                                                                                                             

03 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Ban xử lý

Công chức      Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 2

Phân công Phòng Nghiệp Vụ xử lý

Lãnh đạo Ban

2 giờ

Bước 3

Phòng Nghiệp Vụ xem xét giao công chức thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

2 giờ

Bước 3

Xem xét, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả. Trình lãnh đạo phòng

Công chức P.N.Vụ

01 ngày

Bước 4

 Xem xét, xác nhận dự thảo cấp lại giấy CNĐKĐT trình Trưởng Ban

Lãnh đạo Phòng

2 giờ

Bước 5

Ký duyệt kết quả TTHC

Trưởng Ban

2 giờ

Bước 6

Vào số, đóng dấu, gửi ngay kết quả giải quyết TTHC đến TTPVHCC

Văn thư

2 giờ

Bước 7

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Công chức  Ban trực tại TTPVHCC

2 giờ

Bước 8

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên hệ thống phần mềm về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm Phục vụ HCC

Trong ngày làm việc

 

 

 

 

 

 

 

 

            - Trường hợp 2: Đính chính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thời hạn là 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

 

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân

thực hiện

Thời gian thực hiện

Tổng thời gian giải quyết thu tục hành chính(TTHC):

- Theo quy định của Luật đầu tư không quá 03 ngày

 Căn cứ thực tế rút ngắn còn 02 ngày                                                                                 

02 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Ban xử lý

Công chức Ban trực tại TTPVHCC

2 giờ

Bước 2

Phân công Phòng Nghiệp Vụ xử lý

Lãnh đạo Ban

1 giờ

Bước 3

Phòng Nghiệp Vụ xem xét giao công chức thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

1 giờ

Bước 3

Xem xét, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả. Trình lãnh đạo phòng

Công chức  Phòng Nghiệp Vụ

4 giờ

Bước 4

 Xem xét, xác nhận dự thảo hiệu đính Giấy CNĐKĐT trình Trưởng Ban

Lãnh đạo phòng

2 giờ

Bước 5

Ký duyệt kết quả TTHC

Trưởng Ban

2 giờ

Bước 6

Vào số, đóng dấu, gửi ngay kết quả giải quyết TTHC đến TTPVHCC

Văn thư

2 giờ

Bước 7

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Công chức của Ban trực tại TTPVHCC

2 giờ

Bước 8

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên hệ thống phần mềm về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm Phục vụ HCC

Trong ngày làm việc

 

 

 

 

 

18. Thủ tục: Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện

Tổng thời gian giải quyết thu tục hành chính (TTHC):

03 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý

Công chức của Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 2

Phân công Phòng Nghiệp Vụ xử lý

Lãnh đạo Ban

2 giờ

Bước 3

Phòng Nghiệp vụ xem xét hồ sơ và giao công chức thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

2 giờ

Bước 4

xem xét, thụ lý hồ sơ, dự thảo cấp đổi Giấy CNĐKĐT trình Lãnh đạo Phòng xem xét

Công chức Phòng nghiệp Vụ

4 giờ

Bước 5

Xem xét, xác nhận dự thảo Giấy CNĐKĐT trình Lãnh đạo Ban xem xét.

Lãnh đạo Phòng

4 giờ

Bước 6

Ký duyệt kết quả TTHC

Trưởng Ban

4 giờ

Bước 7

Vào số, đóng dấu, gửi ngay kết quả giải quyết TTHC đến TTPVHCC

Văn thư

2 giờ

Bước 8

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Công chức của Ban trực tại TTPVHCC

2 giờ

Bước 8

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên hệ thống phần mềm về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm Phục vụ HCC

Trong ngày làm việc

 

 

 

 

 

 

         

 

            19. Thủ tục: Thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua            cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài

 

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện

Tổng thời gian giải quyết thu tục hành chính(TTHC):

- Theo quy định của Luật đầu tư không quá 15 ngày

 Căn cứ thực tế rút ngắn còn 07 ngày                                                                                 

07  ngày

Bước 1

Công chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét scan và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý

Công chức của Ban trực tại TT PVHCC

4 giờ

Bước 2

Phân công Phòng Nghiệp Vụ xử lý

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 3

Phòng Nghiệp Vụ xem xét giao công chức thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

4 giờ

Bước 4

Xem xét, thụ lý hồ sơ; dự thảo văn bản thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài

Công chức P.Nghiệp Vụ

03 ngày

Bước 5

Xem xét, xác nhận dự thảo  thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài

Lãnh đạo Phòng

01 ngày

Bước 6

Ký duyệt kết quả TTHC

Trưởng Ban

4 giờ

Bước 7

Vào số, đóng dấu, gửi ngay kết quả giải quyết TTHC đến TTPVHCC

Văn thư

4 giờ

Bước 8

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Công chức Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 8

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên hệ thống phần mềm về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm Phục vụ HCC

Trong ngày làm việc

 

 

 

 

 

          20. Thủ tục: Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

 

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện

Tổng thời gian giải quyết thu tục hành chính(TTHC):

- Theo quy định của Luật đầu tư không quá 15 ngày

 Căn cứ thực tế rút ngắn còn 07 ngày                                                                                 

07 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Ban xử lý

Công chức Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 2

Phân công Phòng Nghiệp Vụ xử lý

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 3

Phòng Nghiệp Vụ xem xét giao công chức thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

4 giờ

Bước 4

Xem xét, thụ lý hồ sơ; Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Công chức P.Nghiệp Vụ

03 ngày

Bước 5

Xem xét, xác nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

Lãnh đạo Phòng

01 ngày

Bước 6

Ký duyệt kết quả TTHC

Trưởng Ban

4 giờ

Bước 7

Vào số, đóng dấu, gửi ngay kết quả giải quyết TTHC đến TTPVHCC

Văn thư

4 giờ

Bước 8

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Công chức của Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 9

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên hệ thống phần mềm về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm Phục vụ HCC

Trong ngày làm việc

 

 

         

          21. Thủ tục: Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện

Tổng thời gian giải quyết thu tục hành chính(TTHC):

- Theo quy định của Luật đầu tư không quá 15 ngày

- Căn cứ thực tế rút ngắn còn 07  ngày                                                                                                                                                                                                                    

07 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Ban xử lý

Công chức Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 2

Phân công Phòng Nghiệp Vụ xử lý

Lãnh đạo Ban

4 giờ

Bước 3

Phòng Nghiệp Vụ xem xét giao công chức thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

4 giờ

Bước 4

Xem xét, thụ lý hồ sơ; Dự thảo Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành trình Lãnh đạo Phòng xem xét

Công chức P.Nghiệp Vụ

03 ngày

Bước 5

Xem xét, xác nhận Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành, Trình lãnh đạo Ban ký duyệt.

Lãnh đạo Phòng

01 ngày

Bước 6

Ký duyệt kết quả TTHC

Trưởng Ban

4 giờ

Bước 7

Vào số, đóng dấu, gửi ngay kết quả giải quyết TTHC đến TTPVHCC

Văn thư

4 giờ

Bước 8

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Công chức của Ban trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 9

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên hệ thống phần mềm về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm Phục vụ HCC

Trong ngày làm việc

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h