Sign In

Nghiên cứu trao đổi >> Chính trị

Tăng cường phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND

02/05/2019 02:23:00 Xem cỡ chữ Google
Để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, căn cứ vào những quy định của pháp luật, Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi đã ký kết Quy chế phối hợp công tác. Sau khi triển khai thực hiện, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan đã đạt được nhiều kết quả, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn.

Tăng cường phối hợp trong các hoạt động

Trong chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND, các cơ quan đã bám sát vào Quy trình chuẩn bị và tổ chức, từ khâu dự kiến nội dung đến chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, do đó các kỳ họp HĐND tỉnh đã được chuẩn bị và tổ chức theo đúng tiến độ, quy trình đề ra. Các Ban HĐND tỉnh chủ động tham gia ý kiến các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết từ bước dự thảo, chuẩn bị. Quá trình chuẩn bị, UBND tỉnh mời Thường trực, các Ban HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh góp ý kiến vào các nội dung trước khi trình ra kỳ họp HĐND tỉnh.


Ảnh: Ngọc Đức

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có văn bản hướng dẫn tổ chức TXCT định kỳ, theo chuyên đề của đại biểu HĐND tỉnh; quy định việc cung cấp thông tin tài liệu, hướng dẫn các Tổ đại biểu HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch TXCT, quy định trách nhiệm của UBND tỉnh và các sở ngành trong tham gia TXCT... Trong những năm qua, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đặc biệt, trước mỗi kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đều tổ chức họp đánh giá, bỏ phiếu phân loại chi tiết kết quả giải quyết, trả lời của UBND tỉnh đối với từng ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trong các năm qua, Văn phòng HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh đã có nhiều cố gắng, phối hợp tham mưu, phục vụ Thường trực các bên tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định và theo lịch thống nhất giữa các bên. UBND tỉnh có nhiều nỗ lực và tập trung chỉ đạo giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; đồng thời, xem xét và tiếp thu nghiêm túc các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Pháp chế HĐND tỉnh qua hoạt động giám sát việc giải quyết đơn thư của công dân, nhất là các vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài.

Hàng năm, Thường trực HĐND tỉnh đều có văn bản đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh đề xuất về dự kiến nội dung giám sát để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định nhằm bảo đảm thống nhất nội dung, tránh chồng chéo trong giám sát giữa các cơ quan. Trên cơ sở Chương trình giám sát đã được thông qua, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể và mời đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng tham gia đoàn giám sát. Sau mỗi đợt giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ngành có liên quan để thống nhất các nội dung kết luận qua giám sát, trong đó chỉ rõ kết quả, tồn tại, nguyên nhân, kiến nghị những biện pháp khắc phục. Những kiến nghị sau giám sát đã được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện, khắc phục. Đối với những nội dung giám sát theo nghị quyết của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo để HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến. Có nhiều vấn đề Thường trực HĐND tỉnh ban hành văn bản kết luận để yêu cầu các cơ quan có liên quan thực hiện các yêu cầu sau giám sát của HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, hoạt động phản biện xã hội được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện cho các cơ quan và nhân dân được tham gia góp ý vào các dự thảo nghị quyết, giúp HĐND, UBND tỉnh có thêm thông tin trước khi quyết định, bảo đảm nghị quyết ban hành phù hợp quy định pháp luật, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.

Trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND, những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đều có văn bản, tờ trình gửi đến Thường trực HĐND tỉnh xin ý kiến và được Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh xem xét, cho có ý kiến kịp thời. Các cuộc họp hàng tháng, hàng quý, UBND tỉnh đều mời Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự để tham gia ý kiến về các vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xác định rõ trách nhiệm và các điều kiện bảo đảm

Nhìn chung, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều nỗ lực trong việc phối hợp thực hiện các hoạt động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của mỗi cơ quan nói riêng và của hệ thống chính trị trong tỉnh nói chung. Tuy nhiên, quá trình phối hợp giữa các cơ quan có lúc, có việc chưa được chặt chẽ, đồng bộ. Qua quá trình tổ chức hoạt động và thực hiện Quy chế từ đầu nhiệm kỳ đến nay, để công tác phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, cần phải làm tốt hơn nữa một số vấn đề sau:

Một là, tăng cường và xác định rõ trách nhiệm riêng và trách nhiệm phối hợp của từng cơ quan trong việc thực hiện quy chế và các điều kiện bảo đảm việc thực hiện. Đồng thời, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại, kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Hai là, phát huy hơn nữa sự chủ động, tích cực trong hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND. UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung quy chế, nhất là việc trao đổi thông tin, quy trình thực hiện, chuẩn bị tài liệu, nhiệm vụ giải trình và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được HĐND ban hành nghị quyết hay có đề nghị triển khai thực hiện.

Ba là, Văn phòng HĐND tỉnh thực hiện tốt cơ chế phối hợp với Văn phòng  Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh trong việc bố trí thời gian, theo dõi công việc… để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thông qua các nội dung quan trọng trước khi trình ra kỳ họp HĐND tỉnh.

Báo Người Đại biểu nhân dân

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h