Sign In

Nghiên cứu trao đổi >> Chính trị

Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên nỗ lực thực hiện kế hoạch đề ra

09/04/2018 03:18:09 Xem cỡ chữ Google
Phát huy những kết quả Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện đã đạt được sau gần 02 năm hoạt động của nhiệm kỳ 2016 - 2021, năm 2018 HĐND huyện Văn Yên tiếp tục quan tâm chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương, theo đó đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện, xây dựng chương trình công tác của HĐND huyện sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

Phiên họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên

Trong quý 1 năm 2018, HĐND huyện đã triển khai thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra, kết quả cụ thể: Tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ; giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND huyện ban hành. Duy trì tốt các phiên họp Thường trực HĐND huyện theo định kỳ hàng tháng để đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực, xem xét báo cáo kết quả giám sát của các Ban HĐND huyện, giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp theo thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện. Công tác tiếp dân thường xuyên được quan tâm, Thường trực HĐND huyện ban hành thông báo lịch tiếp công dân định kỳ 02 lần/tháng, lãnh đạo HĐND huyện và đại biểu HĐND chuyên trách thực hiện tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của huyện. Hoạt động giám sát của HĐND huyện luôn được quan tâm, tổ chức thực hiện trên cơ sở bám sát Nghị quyết HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2018. Trong quý I, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện đã tiến hành giám sát trực tiếp tại 11 cơ quan, đơn vị và HĐND 27 xã, thị trấn, nội dung giám sát tập trung vào triển khai thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hỗ trợ trồng khoai tây vụ đông từ nguồn ngân sách huyện năm 2017, hiệu quả nguồn vốn vay tại phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, việc thực hiện khoán bảo vệ rừng và giám sát hoạt động của HĐND các xã, thị trấn. Qua giám sát, Thường trực và các Ban HĐND huyện đã đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra hạn chế, thiếu sót và kiến nghị những nhiệm vụ, giải pháp mà các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung xem xét, giải quyết, điều chỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

          Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện luôn tích cực, chủ động trong công tác phối hợp hoạt động với các cơ quan, đơn vị hữu quan của tỉnh, của huyện. Thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; tiếp tục chú trọng công tác nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thông qua tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND huyện với HĐND xã, thị trấn.

         Để tổ chức hoạt động HĐND huyện trong quý II năm 2018 đạt kết quả, HĐND huyện Văn Yên chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện theo Luật định; chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt kỳ họp thường kỳ giữa năm 2018 của HĐND huyện; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, tổ chức các cuộc giám sát của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND huyện theo chương trình giám sát năm 2018 đã ban hành; chú trọng đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri        ; duy trì hiệu quả phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan hữu quan; tham gia đầy đủ các hoạt động công tác của HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội bầu tại tỉnh Yên Bái khi được mời tham gia; thực hiện công tác tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện theo quy định; tổ chức điều hòa các hoạt động của Thường trực và các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện. Quan tâm triển khai, tổ chức các hoạt động HĐND, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đại biểu HĐND huyện.

          Với sự nỗ lực quyết tâm của lãnh đạo HĐND huyện, các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện, năm 2018 HĐND huyện Văn Yên sẽ hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đặt ra ./.

Thanh Tâm

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h